Algemene voorwaarden E-Core 3D & IT B.V.

Artikel 1: Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze [E-Core 3D & IT] Algemene Voorwaarden de volgende definities.

1.1 Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden als in dit document beschreven, ongeacht de wijze waarop deze kenbaar worden of zijn gemaakt.

1.2 “Leverancier/Dienstverlener”

E-Core 3D & IT B.V., gevestigd te Hattem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Zwolle onder nummer 08173729, c.q. één van haar dochtermaatschappijen die als leverancier dan wel als dienstverlener optreedt; verder te noemen E-Core.

1.3 Opdrachtgever

De partij met wie E-Core in onderhandeling is getreden, en/of de partij aan wie het aanbod van E-Core is gericht, dan wel met wie E-Core de overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd of verricht.

1.4 Producten

Alle roerende zaken, tastbaar of niet tastbaar, die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen E-Core en Opdrachtgever.

1.5 Diensten

Alle werkzaamheden en/of andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen E-Core en Opdrachtgever.

1.6 Vertrouwelijke informatie

De vertrouwelijke informatie betreffende Opdrachtgever of Leverancier, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

1.7 Werkdagen

“Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland;’’

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

Deze E-Core Voorwaarden zijn van toepassing op de E-Core Overeenkomst - waaronder begrepen toevoegingen dan wel bijbestellingen - alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, rechtshandelingen en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op E-Core Producten en Diensten, in welke vorm dan ook gedaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die E-Core geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van E-Core door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

2.3

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door E-Core en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4

E-Core wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever of derden van de hand.

2.5

Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. E-core en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6

Leverancier is gerechtigd de deze E-core voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Opdrachtgever de E-Core Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 en artikel 13.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien Opdrachtgever niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de E-Core Diensten en producten zijn vrijblijvend en herroepbaar, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2

Offertes van E-Core zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3

Overeenkomsten komen tot stand doordat E-Core de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat E-Core tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1

Alle door E-Core vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2

Alle door E-Core vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3

E-Core is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.

4.4

Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door E-Core aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met E-Core schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

4.5

Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen E-Core en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Betaling

5.1

De betalingverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

5.2

De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en diensten van E-Core.

5.3

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur.

5.4

Opdrachtgever dient de facturen van E-Core te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

5.5

In het geval opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven zullen facturen 1 (een) week na uitreiking geïncasseerd worden van het door de opdrachtgever verstrekte (post)bankrekeningnummer. Incasso is alleen mogelijk indien de opdrachtgever beschikt over een Nederlands (post)bankrekeningnummer.

5.6

Indien de klant geen machtiging tot automatische incasso afgeeft zullen administratieve kosten per factuur in rekening gebracht worden.

5.7

Alle betalingen door Opdrachtgever aan E-Core worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

5.8

Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

5.9

E-Core is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan E-Core verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is E-Core gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van E-Core aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. E-Core zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

5.10

Indien Opdrachtgever enige factuur van E-Core niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. E-Core heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

5.11

Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan E-Core de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 25% van de hoofdsom. Tevens zal de dienstverlening geblokkeerd worden (blokkeren website en e-mail) totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 6: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1

Opgegeven termijnen voor de levering door E-Core van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen E-Core en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.

6.3

Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

6.4

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van E-Core, totdat opdrachtgever alle bedragen die hij aan E-Core verschuldigd is vanwege door E-Core geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7: Reclames

7.1

Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van E-Core of een door E-Core automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan E-Core te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.

7.2

Indien Opdrachtgever van mening is dat een door E-Core geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever E-Core daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen E-Core en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij E-Core of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2

Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.

8.3

Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Core de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.4

Opdrachtgever zal aanduidingen van E-Core of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

8.5

E-Core staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in Artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen, producten en/of diensten van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door E-Core geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9: Verstrekking gegevens door Opdrachtgever

9.1

Opdrachtgever zal E-Core steeds tijdig en volledig voorzien van de door E-Core verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.

9.2

Opdrachtgever staat ervoor in dat de in Artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan E-Core te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart E-Core tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

9.3

Indien er door Opdrachtgever gegevens aan E-Core worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door E-Core eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart E-Core tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2

Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11: Aansprakelijkheid E-Core

11.1

De wettelijke aansprakelijkheid van E-Core wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 12.500 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal EUR 12.500 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.2

Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van E-Core te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van E-Core wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien E-Core en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat E-Core niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.

11.3

Iedere aansprakelijkheid van E-Core voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.4

De aansprakelijkheid van E-Core is beperkt tot 1 (één) maand na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.

11.5

Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de algemene leveringsvoorwaarden van E-Core en deze te accepteren. Tevens verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) en deze te aanvaarden.

Artikel 12: Overmacht

12.1

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van E-Core indien er sprake is van overmacht.

12.2

Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat E-Core gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. E-Core is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13: Duur en ontbinding

13.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en/of voor een bepaald product conform de uit te brengen of uitgebrachte offerte, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

13.2

Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door E-Core geleverde Producten en/of Diensten, tenzij E-Core terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.

13.3

E-Core is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist en zonder dat E-Core hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien: • Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt eventueel na tussenkomst van derden; • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren; • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet; • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

13.4

Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14: Personeel

14.1

Opdrachtgever zal werknemers van E-Core die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

14.2

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en E-Core voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van E-Core in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Core. Onder werknemers van E-Core worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van E-Core of van één van de aan E-Core gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van E-Core of van één van de aan E-Core gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15: Geschillen

15.1

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord E-Core schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.

15.2

De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door E-Core van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

15.3

Geschillen tussen E-Core en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door E-Core van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle.